PIORUNOCHRON JONOSTAR XX

 
Zastosowanie w systemie ochrony odgromowej obiektów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej.
 
Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej są chronione instalacjami odgromowymi wykonanymi głównie za pomocą zwodów poziomych lub wysokich. Znane są przypadki, że piorun uderza w inne miejsce niż zwód, co spowodować może nieobliczalne straty lokalne i środowiskowe. W przypadku, tzw. obiektów niskich i średnich główną przyczyną są oddolne zjonizowane ścieżki powietrza, których źródłami są ostrza lub krawędzie elementów metalowych, znajdujące się bezpośrednio na obiekcie lub w jego bliskim otoczeniu, szczególnie zagrożenie stanowią przedmioty metalowe wystające ponad instalację odgromową, np. anteny telewizyjne. Podwyższenie skuteczności ochrony odgromowej obiektów niskich i średnich może być uznane przez zastosowanie głowic JONOSTAR XX (Orzeczenie Izby Rzeczoznawców SEP NR 106/08/2000 Wr). Oprócz tego, zastosowanie głowic zmniejsza w sposób istotny ilość możliwych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy przewodami odprowadzającymi prąd pioruna i przewodami instalacji elektrycznej, a tym samym zmniejsza indukowane przepięcia w obwodach silno- i słaboprądowych.
 
 
Działanie głowicy JONOSTAR XX polega na wytwarzaniu jonizacji wokół ostrza znacznie wcześniej niż w przypadku zwykłych ostrzy metalowych. Rozwijająca się pod wpływem pola elektrycznego pioruna, oddolna, zjonizowana ścieżka powoduje obniżenie wytrzymałości elektrycznej powietrza, przez co ostatnia faza wyładowania atmosferycznego następuje do głowicy.

Głowica JONOSTAR XX jest osadzona na uziemionym maszcie. Jej strefa ochronna jest znacznie większa niż przy zastosowaniu tradycyjnego zwodu wysokiego. Instalowana jest bezpośrednio na budynku lub na maszcie wolnostojącym.

 
Skuteczna ochrona odgromowa w budownictwie indywidualnym.
 
Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt niechroniony może spowodować nieobliczalne straty. Uniknąć ich pozwala instalacja odgromowa, której celem jest maksymalna ochrona przed: porażeniem ludzi znajdujących się w budynku i jego otoczenia, powstaniem pożaru oraz zniszczeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zgodnie z Orzeczeniem Izby Rzeczoznawców SEP instalacja odgromowa obiektów może być wykonana metodą konwencjonalną (tradycyjne zwody wysokie Franklina, poziome zwody niskie) lub za pomocą piorunochronów JONOSTAR XX.

 
 
Głowica piorunochronu JONOSTAR XX osadzona jest na uziemionym maszcie, jej strefa ochronna jest około 8 razy większa niż przy zastosowaniu tradycyjnego zwodu wysokiego. Piorunochron instalowany jest bezpośrednio na budynku lub na maszcie wolnostojącym, jego strefa ochronna ma kształt "kopuły". W celu zapewnienia skutecznej ochrony wszystkie elementy budynku (również anteny) muszą znajdować się w jej wnętrzu.

Działanie głowicy JONOSTAR XX polega na wytwarzaniu jonizacji wokół ostrza znacznie wcześniej niż w przypadku innych ostrych elementów metalowych budynku (np. anteny śruby). Rozwijająca się oddolna, zjonizowana ścieżka powoduje obniżenie wytrzymałości elektrycznej powietrza na uderzonej płytce ceramicznej powoduje pęknięcie wzdłuż tej rysy.

Przewaga instalacji odgromowej z piorunochronem JONOSTAR XX nad instalacją konwencjonalną wykonaną poziomymi zwodami niskimi polega na:

Większej skuteczności - wszystkie obiekty objęte "kopułą", w tym również anteny telewizyjne i elementy dekoracyjne dachu, są chronione (w przypadku instalacji konwencjonalnej elementy "wystające" ponad zwody narażone są na uderzenie pioruna, co powoduje bezpośrednie zagrożenie budynku).

Krótka droga przepływu prądu pioruna pomiędzy głowicą i ziemią, minimalizuje:
- zagrożenie pożarowe, które może powstać przy wyładowaniu atmosferycznym w zwód biegnący po konturach dachu (szczególnie przy pokryciu drewnianym lub podatnym na ogień).
- indukowanie się niebezpiecznych napięć w przewodach, metalowych rurach - mogących prowadzić do porażenia ludzi, wybuchu ulatniającego się gazu.

Prostocie i kosztach instalacji - najczęściej wystarczy jedna prawidłowo zainstalowana głowica na maszcie, który może być też masztem antenowym. W przypadku instalacji na maszcie wolnostojącym obszar ochrony może obejmować kilka obiektów. Oszczędności wynikające z zastosowania instalacji JONOSTAR XX mogą sięgać 50% kosztów instalacji konwencjonalnej.

Piorunochron JONOSTAR XX może również stanowić uzupełnienie dla istniejącej już instalacji odgromowej.